Είναι γεγονός πως η ενέργεια και ειδικότερα η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα βασικότερα κόστη λειτουργίας ενός δήμου. Από την στιγμή που το κόστος αυτό είναι μεγάλου ενδιαφέροντος για το δήμο , ο έλεγχος και η παρακολούθηση είναι άμεσα αναγκαία και επιβεβλημένη.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και η πορεία αυτή από ότι φαίνεται θα συνεχιστεί , την στιγμή που οι δημότες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες της καθημερινής ζωής πόσο μάλλον στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δήμο .

Στα προηγούμενα έρχεται να προστεθεί και η υποχρέωση που έχει ο δήμος απέναντι στους δημότες να διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο και διαφανέστερο τρόπο τα του δήμου. Ακόμα, ο δήμος έχει και υποχρέωση απέναντι στην νομοθεσία να προβεί σε εξοικονόμηση ενέργειας όπως απορρέει από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 201227/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 « Για την ενεργειακή απόδοση,…» και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 που αναφέρεται στην υποχρέωση να πετύχουμε εξοικονόμηση σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα του ΦΕΚ 1242 /11-04-20417.

Τα παραπάνω καθιστούν περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη να αποκτήσει ο δήμος ένα σύστημα εκτός των άλλων παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, με απώτερο σκοπό μέσα από αυτό να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα το κόστος της .Η εταιρία μας έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα με βάση τα, ενεργειακά και οικονομικά δεδομένα, που προέρχονται από τους λογαριασμούς , ο χρήστης να εντοπίσει και να μελετήσει εύκολα ενεργοβόρες συνδέσεις έτσι ώστε να σχεδιάσει και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση και κατά συνέπεια στην μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κερδίζοντας όλα τα θετικά που προκύπτουν από αυτήν , οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να έχει στην διάθεση του σχεδόν όλα τα στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να κατανοήσει πληρέστερα το πρόβλημα αν υπάρχει , συγκρίνοντας μεγέθη σε διαφορετικά δημοτικά διαμερίσματα σε ομοειδείς καταναλώσεις .